Juridische informatie

1. Inhoud van het online aanbod

Wij hebben onze website zorgvuldig samengesteld en updaten voortdurend de inhoud ervan. FWU AG is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verschafte informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen FWU AG met betrekking tot de schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de voorgestelde informatie of door het gebruiken van foute of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van FWU AG.

FWU AG behoudt zich het recht voor om delen van de website of de volledige website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, of om de publicatie van de website tijdelijk of permanent op te schorten.

 

2. Geen aanbevelingen voor of waarschuwingen over risico's met betrekking tot beleggingen

Op deze website wordt enkel productgerelateerde informatie gepubliceerd. De website doet geen aanbevelingen voor beleggingen, in het bijzonder in de vorm van beleggingsadvies voor afzonderlijke beleggers, gebaseerd op de persoonlijke situatie van de cliënt. 

 

3. Algemene opmerkingen

FWU AG sluit geen verzekeringsovereenkomsten met klanten. 

Levensverzekeringsovereenkomsten met klanten in Oostenrijk worden afgesloten door FWU Life Insurance Austria AG. Levensverzekeringsovereenkomsten met klanten in een ander Europees land worden afgesloten door FWU Life Insurance Lux S.A. Meer informatie over de betreffende verzekeringsmaatschappijen vindt u op de pagina “Imprint” van deze website.

Voor nadere informatie over de tak 23-levensverzekeringspolissen die worden aangeboden door FWU Life Insurance Lux S.A. en FWU Life Insurance Austria AG, alsook over de beleggingsfondsen die in deze context worden aangeboden, in het bijzonder het door de beleggingsmaatschappij ondertekende prospectus, verwijzen wij naar de respectieve statutaire documenten van de betrokken beleggingsmaatschappijen en van FWU Life Insurance Lux S.A. en FWU Life Insurance Austria AG, die rechtstreeks en kosteloos kunnen worden aangevraagd via de contactgegevens op de pagina “Imprint” van deze website. 

 

4. Kruisverwijzingen en links

Indien, en voor zover, onze website links naar websites van derden bevat, hebben wij geen invloed op de inhoud en het ontwerp van dergelijke websites van derden. Wij garanderen niet dat de informatie op websites van derden nauwkeurig of correct is. De links betekenen ook niet dat wij de inhoud van de gelinkte websites goedkeuren, ondersteunen of bevestigen. De auteurs van de gelinkte websites zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie, meningen en feiten die op hun websites worden gepresenteerd. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de technische beveiliging van de links en de pagina's waar zij naar leiden. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze hyperlinks of het gebruik van de hyperlinks zelf.

FWU AG verklaart hierbij dat er op het moment waarop de link werd geplaatst geen illegale inhoud waarneembaar was op de gelinkte websites. FWU AG heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige layout, inhoud of de creatie van de gelinkte websites. FWU AG doet dus uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op de gelinkte websites die werd gewijzigd nadat de link werd geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle verwijzingen en links binnen het eigen online aanbod. Enkel de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen – niet degene die verwijst naar de respectieve publicatie via links - is aansprakelijk voor illegale, foute of onvolledige inhoud en vooral voor enige schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie.

 

5. "Hyperlinks" van derden

FWU AG laat geen "hyperlinks" van websites van derden naar deze website toe zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door FWU AG. Het heeft echter geen controle over de creatie van dergelijke links. In het bijzonder is het niet toegelaten om de website van dit online aanbod of zijn inhoud in een subvenster (kader) te integreren of weer te geven via een hyperlink of inline link.

 

6. Auteursrecht en labelrecht

FWU AG zal rekening houden met het auteursrecht op grafieken, veilig opgeslagen documenten, videosequenties en teksten die worden gebruikt in alle publicaties, maar ook met auteursrecht op zelf ontworpen of freeware grafieken, veilig opgeslagen documenten, videosequenties en teksten.

Alle handelsmerken en merken vermeld in het online aanbod, die mogelijk beschermd zijn door een derde indien nodig, zijn zonder beperking onderworpen aan de voorschriften van het geldige labelrecht en eigendomsrecht van de respectieve geregistreerde eigenaars.

Alleen op basis van de vermelding kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd.

 

KLACHTEN EN BETWISTINGEN –  CONTROLEAUTORITEITEN

A. Klachten en betwistingen

In geval van klachten kan de Verzekeringnemer:

1) Contact opnemen met zijn gewoonlijke Adviseur (verzekeringsbemiddelaar) die ook te zijner beschikking staat voor alle informatie over zijn overeenkomst. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het essentiële-informatiedocument over verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten (PRIIPs KID). De Verzekeringnemer kan, indien hij dat wenst, zijn klachten ook richten aan
FWU Life Insurance Lux S.A.,

33, rue de Gasperich, 5826 Hesperange, GD de Luxembourg,

Per fax via het nummer: +352 26494-304, E-mail: info@fwulife.be, volgens de volgende modaliteiten:

Teneinde er de beste opvolging van te verzekeren, dient iedere klacht verplicht:

  • te zijn gericht aan de Klachtendienst / Belgische markt;

  • te zijn ondertekend door de Verzekeringnemer;

  • alle informatie bevatten die noodzakelijk is ter identificatie van de Overeenkomst (d.w.z. opgave van uw adres, van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen en tenslotte het nummer van uw Overeenkomst). Deze twee laatste gegevens zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden van uw Overeenkomst.

FWU Life Insurance Lux S.A. verbindt zich ertoe:

  • binnen de 10 werkdagen volgend op de ontvangst van uw klacht (die alle voormelde details bevat) de ontvangst ervan te bevestigen;

  • een antwoord te geven binnen de 60 werkdagen.

 

2) De Verzekeringnemer kan ook, onverminderd zijn recht om een vordering in rechte in te stellen, zijn verzoek richten aan:

De Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (2) 547 58 71

Fax : +32 (2) 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as

 

B. Controleautoriteiten

Commissariat aux Assurances (CAA)

7, boulevard Joseph II

1840 Luxembourg

 

Nationale Bank van België (NBB)

14, Berlaimontlaan

1000 Bruxelles

 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

12, Congresstraat

1000 Bruxelles