14 december 2023

7 minuten lezen

Fintech en innovatie

Kwantitatieve financiering: definitie en 4 voordelen waar je op moet letten
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

 • Wat betekent kwantitatieve financiering?

 • Wat is kwantitatieve analyse?

 • De voordelen van de kwantitatieve analyse

  • 1. Snellere beslissingen en hoger rendement

  • 2. Rationele berekening: objectievere strategie en minder fouten

  • 3. 100% toetsbare strategieën

  • 4. Beperkte risico's en meer marktkennis

 • Kwantitatieve beleggingen: wat is het en hoe werkt het

De wereld van de financiële beleggingen heeft de afgelopen decennia grote wijzigingen ondergaan, met nieuwe benaderingen en strategieën die in sommige gevallen de traditionele methodes ondersteund hebben en in andere gevallen deze volledig vervangen hebben.

Al verschillende jaren spreekt men steeds meer over kwantitatieve financiering, ook bekend onder de naam kwantumfinanciering, die een steeds belangrijker aandeel inneemt in de sector van de financiële beleggingen.

Lees verder om erachter te komen wat kwantitatief financieren is en ontdek de 4 voordelen ervan!

Wat is kwantitatieve financiering?

Om meer inzicht te krijgen in de topic van deze gids, vertrekken we van de definitie van de kwantitatieve financiering: een tak van het beleggingsbeheer waarbij gebruikgemaakt wordt van wiskundige en statistische methodes om de financiële markten te analyseren en dan met name de beleggingsopportuniteiten binnen een ruim gamma aan beleggingscategorieën.

De kwantumfinanciering deed zijn intrede in de tweede helft van de 20ste eeuw, maar sommige modellen en sleuteltheorieën dateren van het begin van de 19de eeuw.

Als we kijken naar die beginperiode van vorige eeuw, zien we dat de eerste hoeksteen geplaatst wordt door de Franse wiskundige Louis Bachelier met de publicatie van zijn doctoraat getiteld “De speculatietheorie” waarin een evaluatiemodel voor aandelenopties uiteengezet wordt.

Vanaf halverwege de 20ste eeuw zien we dan de belangrijke werken van twee economen die beschouwd worden als de vaders van de kwantitatieve financiering: Harry Markowitz en Robert Merton.

De eerste stelde in 1952 zijn doctoraat voor waarin de moderne theorie van de portefeuille op basis van diversificatie vervat zit, terwijl de tweede met name bekend is voor zijn wiskundig werk rond de evaluatiemethode van derivaten.

De afgelopen dertig jaar heeft de ontwikkeling van de technologie een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van de kwantitatieve financiering en dit heeft geleid tot een steeds frequenter gebruik van de kwantitatieve analyse.

Wat is kwantitatieve analyse?

Als we een definitie willen geven van kwantitatieve analyse, kunnen we stellen dat het gaat om een techniek voor financiële analyse waarmee men probeert om het gedrag van de financiële markten te begrijpen door gebruik te maken van complexe wiskundige en statistische modellen.

De kwantitatieve analyse heeft als doel te begrijpen wat de oorzaken zijn van marktschommelingen, deze te voorspellen en hier dus op de één of andere manier op te anticiperen.

In de kwantitatieve analyse vertrekt men van een groot aantal variabelen, waar telkens een numerieke waarde aan wordt toegekend en op basis daarvan proberen de kwantitatieve analisten een wiskundige replica te maken van de werkelijkheid. 

Kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse : wat zijn de verschillen?

In het licht van bovenstaande kunnen we beter het verschil tussen kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse begrijpen.

Het gaat om twee verschillende onderzoeksmethodologieën die tegelijkertijd complementair zijn, zodat het gecombineerd gebruik ervan de beste en kwaliteitsvolle resultaten biedt.

De kwantitatieve analyse is voornamelijk gebaseerd op numerieke, kwantitatieve gegevens die lukraak gekozen worden uit grote steekproeven.

Deze soort analyse is objectiever en legt doorgaans de focus op meetbare hoeveelheden terwijl de kwalitatieve analyse subjectiever is, betrekking heeft op data die niet gekwantificeerd kunnen worden en een antwoordt biedt op de vraag “waarom” en “hoe” bepaalde gebeurtenissen voorvallen.

pexels-alesia-kozik-6770845
De voordelen van de kwantitatieve analyse

De kwantitatieve en kwalitatieve analyse hebben elk hun zwaktes en sterktes, en mede daardoor bieden deze twee methodologieën samen gebruikt veel meer inzicht.

Laten we ons nu even toespitsen op enkele van de voornaamste voordelen van de kwantitatieve analyse.

1. Snellere beslissingen en hoger rendement

Dankzij de vooruitgang van de kwantitatieve technologie zijn geautomatiseerde berekeningen ongelooflijk snel geworden. Zo'n snelle en precieze analyse van big data zou door de mens nooit uitgevoerd kunnen worden.

2. Rationele berekening: objectievere strategie en minder fouten

Een ander voordeel van de kwantitatieve analyse is de rationaliteit van de berekening: modellen en getallen dicteren de wet.

Het gebruik van de kwantitatieve analyse maakt het mogelijk om evaluatiecriteria te harmoniseren, een wetenschappelijk denkkader op te stellen en de interne procedures te stroomlijnen.

Dit systeem van geautomatiseerde aan- en verkoop kan op een coherente wijze uitgevoerd worden, zonder interferentie van de mens, gevoelens, vooroordelen of subjectieve speculaties.

3. 100% toetsbare strategieën

Door middel van kwantumsystemen kunnen we theorieën op wetenschappelijke wijze toetsen, hypotheses valideren en strategieën aanpassen.

4. Beperkte risico's en meer marktkennis

Ook al is maximalisatie van het rendement het hoofddoel, toch is de kwantumanalyse ook een tool voor financieel risicobeheer.

Aan de hand van historische gegevens en wetenschappelijke hypothesen kunnen de algoritmen voortdurend het minimale verloop van financiële effecten registreren, nog voordat dit kan leiden tot een aanzienlijk financieel verlies.

Kwantitatieve beleggingen: wat is het en hoe werkt het

De kwantitatieve analyse wordt op veel vlakken ingezet en wordt ook op vlak van financiële beleggingen breed toegepast. 

Na ruim twee decennia is de kwantitatieve belegging, die toch aanzienlijk verschilt van de “traditionele” belegging, steeds meer verspreid geraakt. 

Een benadering van deze aard is gebaseerd op een selectie aandelen die door beleggingsspecialisten gemaakt werd en die de bedrijven beoordelen door hun balans, financiële rekeningen, beheersverslagen etc. te analyseren.

De kwantitatieve belegging onderscheidt zich echter door een systematische en niet-emotionele aanpak: elke keuze wordt in feite gebaseerd op objectieve data en nooit op menselijke emotie. 

De kwantitatieve belegging doet geen beroep op het menselijk oordeel om beleggingsbeslissingen te nemen: alles draait om systematische en herhaalbare processen. 

Dankzij de strategieën voor kwantitatieve beleggingen vermijden we in gedragsvalstrikken te trappen, en deze laten met andere woorden niet toe dat emoties het beoordelingsvermogen beïnvloeden en bijgevolg interfereren met de beleggingskeuzes. 

De kwantitatieve analyse van de data kan door middel van het gebruik van een kwantitatief algoritme veel efficiënter verlopen, waardoor aandelen bijvoorbeeld veel sneller beoordeeld en verwerkt kunnen worden wat maakt dat de daaruit voortvloeiende beleggingsbeslissing veel sneller genomen kan worden. 

Een beheerder van kwantitatieve beleggingen is alvast niet blind voor deze voordelen. Dankzij de technologie kan hij immers een beroep doen op innovatieve strategieën die meer diversificatie bieden ten opzichte van traditionele strategieën en tegelijkertijd liggen de kosten lager. 

De term kwantitatief portefeuillebeheer wordt gebruikt wanneer effecten gekozen worden op basis van numerieke en statistische data die het mogelijk maken om de beste beleggingskeuzes te maken.

Dezelfde principes liggen aan de basis van kwantitatieve trading, een beleggingsvorm met focus op het gebruik van kwantitatieve data om zo de kans te bepalen dat een bepaald resultaat zich voordoet en bijgevolg te beslissen welke effecten te kopen of te verkopen.

Vandaag de dag zijn de kwantitatieve beleggingsoplossingen steeds talrijker en kan men ze terugvinden in een ruim gamma aan opportuniteiten in alle voornaamste beleggingscategorieën met het doel de beste prestaties te bereiken in verhouding tot beperktere risico's.

Veel gestelde vragen over kwantitatieve financiering

De definitie van kwantitatieve analyse (QA) van de financiële markt is eenvoudiger dan de werking ervan. In tegenstelling tot fundamentele en technische analyse is dit een nieuwe benadering van risicoanalyse. In tegenstelling tot kwalitatieve analyse, die berust op een subjectieve analyse van niet-kwantificeerbare gegevens, maakt kwantitatief onderzoek gebruik van wiskundige en statistische modellen. Quants identificeren en bouwen algoritmische handelsmodellen en analyseren kwantitatieve gegevens om de waarde van een financieel actief te bepalen en de prijs en het financiële risico van effecten op geautomatiseerde wijze te voorspellen.

Het voornaamste doel van kwantitatieve analyse in de financiële wereld is de waarde van financiële activa en hun derivaten beter te beoordelende oorzaken van schommelingen op de financiële markten te begrijpen en daarop te anticiperen. Dit wordt gedaan door systematische en op regels gebaseerde beleggingsstrategieën op te zetten die kunnen profiteren van marktinefficiënties.

Vraagt u zich af hoe kwantitatieve analyse in de financiële wereld in zijn werk gaat? Kwantumalgoritmen werken op basis van vastgestelde regels en analyseren de financiële markt met vooraf vastgestelde tussenpozen. Zij geven dan onverwijld orders om effecten te kopen of te verkopen. Zij verschaffen ook gegevens die rendabele beleggingsstrategieën bepalen en zo het beste rendement bieden voor het gekozen risiconiveau. Elk door een kwant ontworpen algoritme vereist uiteraard onderhoud en controle door de maker ervan. Dit betekent dat voortdurend moet worden nagegaan of het algoritme foutloos werkt, wat op zijn beurt betekent dat bij het ontwikkelings- en optimaliseringsproces rigoureus moet worden getest.

Kwantitatieve analyse biedt vele voordelen. Dit zijn de vier grootste: 

 1. Big Data-analyse, snellere besluitvorming voor een hoger rendement: Dankzij de vooruitgang in de kwantitatieve technologie kunnen computers in een fractie van een seconde geautomatiseerde berekeningen maken in de internationale context. Geen mens zou zo'n analyse zo snel en met dezelfde kwaliteit kunnen uitvoeren. Het is dus niet langer nodig een duur team van analisten en portefeuillebeheerders in te huren. 

 2. Door een puur rationele berekening kunnen we een objectievere strategie met minder fouten hanteren: Motieven en getallen vormen de wet.  Het gebruik van de kwantitatieve benadering heeft bijgedragen tot de standaardisering van de evaluatiecriteria, de invoering van een wetenschappelijke manier van denken en de vergemakkelijking van de interne procedures. Deze geautomatiseerde koop-/verkoopdiscipline wordt consequent uitgevoerd, zonder menselijke inmenging, emotie, vooringenomenheid of subjectieve speculatie. 

 3. 100% testbare strategieën voor een meer zekere toekomst: Met behulp van kwantitatieve systemen kunnen theorieën wetenschappelijk worden getoetst, hypothesen opnieuw worden gevalideerd en strategieën worden bijgesteld. Dankzij deze backtesting en geautomatiseerde rekenkracht kan in een vrijwel oneindig aantal strategieën en portefeuilles, en op wereldwijde schaal worden gehandeld. 

 4. Risicobeperking en kennis van markttendensen: hoewel het belangrijkste doel is het rendement te maximaliseren, is kwantitatieve analyse ook een instrument voor het beheer van financiële risico's. Op basis van historische gegevens en wetenschappelijke veronderstellingen kunnen de algoritmen voortdurend de geringste trend in financiële effecten detecteren, nog voordat deze een aanzienlijk geldverlies kunnen veroorzaken.

Quants, kort voor kwantitatieve analist, hebben een wiskundige en financiële achtergrond, met een sterke kennis van computers, programmeertalen en automatiseringsprocessen. Zij zijn actief in de financiële sector, banken, financieringsmaatschappijen en andere instellingen en bedrijven die met de financiële wereld te maken hebben. Hun taak bestaat in het uitvoeren van kwantitatieve analyses op basis van wiskundige methoden; daarom kunnen zij 'informatiewiskundigen' worden genoemd. Hun concepten kunnen bijvoorbeeld variëren van eenvoudige financiële ratio's tot zeer gesofisticeerde algoritmen. Met de ontwikkelde algoritmen kunnen complexe financiële problemen worden opgelost en kan het beheer van financiële risico's worden verbeterd.

Harry Markowitz en Robert Merton worden beschouwd als de vaders van de kwantitatieve financiering: Markowitz, door zijn beleggingsstrategie, uiteengezet in het artikel "Portfolio Selection" (Journal of Finance, 1952) en Merton, voor zijn wiskundig werk in de waarderingsmethode van derivaten. De eerste quants speelden een prominente rol in de jaren negentig, met name in de toen florerende investeringsbanken.

Samengevat
 • de kwantitatieve financiering komt bij de financiële beleggingen steeds vaker voor

 • de kwantitatieve analyse is gebaseerd op complexe wiskundige en statistische modellen

 • de kwantitatieve belegging verlegt grenzen 

Goed om te weten:
Kwantumanalyse is ook een tool voor financieel risicobeheer.