9 maart 2023

6 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

In welke aandelen beleggen?
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

Samenvatting
  • Hoe een belegging kiezen?

  • Naar welke criteria kijken bij de keuze van een belegging?

  • Welke kenmerken moet het juiste product voor jou hebben?

  • Wat controleren alvorens te tekenen?

De afgelopen jaren hebben de financiële markten, ook door toedoen van de verschillende crisissen die er zijn geweest, grote veranderingen gekend en zijn ze steeds complexer geworden.

Deze wijzigingen gingen gepaard met een niet onbelangrijke toename aan nieuwe beleggingsinstrumenten die het aanbod van de beleggers aanzienlijk verrijkt hebben. Laten we samen eens in detail naar de voornaamste aspecten kijken om een antwoord te kunnen bieden op de hamvraag: waarin vandaag de dag beleggen?

In welke aandelen beleggen?

Zij die besluiten om te beleggen, streven doorgaans drie doelstellingen na: ten eerste hun eigen geld behouden, ten tweede het beginkapitaal doen toenemen en tot slot een toekomstig rendement behalen dat met een zekere regelmaat uitgekeerd wordt.

Het bereiken van deze drie doelstellingen kan op heel verschillende manieren gebeuren naargelang het type belegger en de instrumenten waarop een beroep gedaan wordt.  

De vraag die vaak gesteld wordt, is dan: welke belegging kiezen voor je spaargeld en om de doelstellingen te halen?

Deze vraag beantwoorden is niet zo makkelijk, en om dat te doen moet er rekening gehouden worden met een hele waaier aan variabelen en factoren. 

Pas na een grondige en aandachtige evaluatie beschikt men over meer elementen beschikken waarmee men kan begrijpen hoe de juiste belegging te kiezen.

pexels-cottonbro-studio-4065617
Naar welke criteria kijken bij de keuze van een belegging?

Om de marktopportuniteiten beter te kunnen beoordelen en zo de belegging te kunnen bepalen, doet men er goed aan om eerst het eigen beleggersprofiel en vervolgens een beleggingsplan op te stellen. 

Of het nu gaat om iemand die op eigen houtje zijn geld wil beheren of iemand die daarvoor een beroep zal doen op een financieel consultant, om te weten wat je als belegging moet kopen, moeten er een aantal criteria bekeken worden. Op basis daarvan kan een echt profiel opgesteld worden waarmee de juiste belegging voor die bepaalde persoon kan worden gekozen. Wantrouw altijd wie beweert te weten welke veilige belegging het grootste rendement heeft: veilige beleggingen bestaan gewoonweg niet.

Wie wil investeren, vertrekt vanuit een geschikt financieel plan. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel van de eigen middelen moeten gaan naar de lopende kosten en hoeveel naar het sparen. 

Naargelang van het beschikbare inkomen, zowel in de zin van maandelijkse geldstroom voor de beleggingen als van reeds opzijgezet startkapitaal, kunnen er andere keuzes gemaakt worden. 

Wie reeds een zekere financiële beschikbaarheid heeft en tegelijkertijd kan rekenen op een maandelijks inkomen van een zekere omvang, kiest beleggingsproducten waarmee op minder lange termijn bepaalde doelstellingen bereikt kunnen worden. 

De termijnen zullen echter wat langer zijn voor wie minder middelen ter beschikking heeft en zijn eigen belegging nog moet uitbouwen door middel van een kapitaalvormingsplan bijvoorbeeld.

Een sleutelfactor om te bekijken op het moment dat men investeert, is de bepaling van de beleggingsdoelstellingen

Het komt erop neer dat men zich moet afvragen welk project men wenst te verwezenlijken en vervolgens op basis daarvan te handelen. 

Wie belegt om de universitaire studies van de kinderen te financieren, heeft meer tijd om die doelstelling te bereiken maar moet wel op tijd beginnen te beleggen. 

Wie mikt op meer financiële veiligheid op zijn oude dag, moet zo snel mogelijk in gang schieten om op die manier bijvoorbeeld het wettelijk pensioen aan te vullen met een aanvullend pensioen. 

Als de doelstelling daarentegen een vakantie is of iets dat financieel gezien minder doorweegt, dan zijn verschillende beleggingen mogelijk, rekening houdend ook met de andere termijnen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.

Als men het heeft over beleggingsdoelstellingen, moet ook rekening worden gehouden met de eigen financiële beschikbaarheid, maar ook met de tijdshorizon, de periode waarin men bereid is om bepaalde sommen te missen om ermee te beleggen. 

Wanneer men het heeft over de tijdshorizon, gaat het ook over de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken. 

Daaruit kan men makkelijk afleiden dat de bepaling van het tijdsaspect nauw verbonden is met de behoeften en de noden van de afzonderlijke belegger en bovendien ook van diens leeftijd afhangt. 

Wie jonger is, heeft vast en zeker heel andere beleggingsdoelstellingen voor ogen dan wie bijvoorbeeld dichtbij het pensioen staat: in het eerste geval is de tijdshorizon van (middel)lange duur en in het tweede geval eerder kort. 

Aan de beleggingsdoelstellingen en de tijdshorizon zijn nog twee andere sleutelfactoren verbonden: rendement en risico.  

Deze twee aspecten gaan hand in hand, wanneer het ene toeneemt, neemt ook het andere toe en omgekeerd. Bijgevolg is het zo dat je ook meer risico moet lopen om een hoger rendement te behalen. 

De rendementsverwachting geeft aan op welke opbrengst men met een bepaalde belegging mikt.  

Het is van belang om realistische rendementsverwachtingen te bepalen en daarbij rekening te houden met het feit dat deze in lijn moeten zijn met de potentiële risico's ervan.

Anders dan het rendement is de risicobereidheid niet meetbaar, aangezien dit voortvloeit uit de eigenheid van het individu. 

Elke belegger moet zich afvragen wat zijn risicobereidheid is: het mogelijke verlies dat hij bereid is te lijden in de zoektocht naar een zo hoog mogelijk rendement.

Welke kenmerken moet het juiste product voor jou hebben?

Zodra de criteria voor de keuze van een belegging vastgesteld en bepaald zijn, is het tijd voor de volgende stap: het financieel instrument bepalen dat het best past bij de eigen behoeften. 

Dat kan enkel gebeuren nadat nagegaan werd of de belegging wel bij het eigen profiel past op basis van de twee sleutelkenmerken: risico en rendement.

pexels-cottonbro-studio-4065895
Aandelen: niet voor iedereen weggelegd!

Wanneer het over beleggingen gaat, denkt men vaak onmiddellijk aan aandelen omdat vaak het idee leeft dat ze een financieel instrument zijn waarmee grote winsten geboekt kunnen worden.Dus, welke beleggingen doen vandaag de dag? 

Het lijdt geen twijfel dat aandelen een sterk groeipotentieel hebben, maar tegelijkertijd houden ze een groot risico in, denk maar aan het feit dat je het geïnvesteerde kapitaal ook integraal kan verliezen. 

Aandelen zijn geen geschikte belegging voor wie een korte tijdshorizon heeft, aangezien dit financieel instrument onderhevig is aan de volatiliteit van de markten en doorgaans maar betere resultaten oplevert op langere termijn. 

Wie wat jonger is en belegt om de studies van de kinderen te kunnen betalen, voor het pensioen of in het algemeen voor een doelstelling in de toekomst, kan zich richten op aandelen om meer groeipotentieel te hebben en daarbij gebruik maken van de tijd om eventuele verliezen te recupereren. 

De vraag die iedereen zich stelt is in welke aandelen dan te beleggen, maar ook hier is er geen pasklaar antwoord. 

Om te weten welke aandelen je best koopt, moet je in eerste instantie vertrekken van een uitgebreide kennis van het instrument en vervolgens van een analyse van de eigen behoeften/doelstellingen.

Wie mikt op een inkomensstroom, weet zeker waarin te beleggen: de keuze valt dan op aandelen die een regelmatig dividend uitkeren en die genieten van een zekere financiële standvastigheid, denk bijvoorbeeld aan blue chip-aandelen, waardepapieren met hogere kapitalisatie. 

In welke aandelen beleggen als men bereid is meer risico te lopen? Sowieso in “growth”-aandelen die volatieler zijn dan “value”-aandelen; meer algemeen gesteld in aandelen waarmee meer gespeculeerd wordt. 

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor het brede publiek

Wie minder vertrouwd is met financiële beleggingen en minder risico wil nemen, kan zich voor het beheer richten tot deskundigen. 

Een goed instrument op dat vlak is het gemeenschappelijke beleggingsfonds dat in vergelijking met de rechtstreekse aankoop van aandelen het belangrijke diversificatievoordeel biedt. 

Wie zich afvraagt wat te doen met die beleggingsfondsen, moet weten dat dit product toegankelijk is voor wie al een aanzienlijk te beleggen kapitaal heeft, maar ook voor wie van nul vertrekt. 

In dat laatste geval kan men zich namelijk wenden tot een ‘capital accumulation plan’ (CAP), een kapitaalvormingsplan waarmee je ook maandelijks met kleine bedragen tot de markt kan toetreden. 

Het is een heel geschikte oplossing voor wie pas is begonnen met te werken en meteen wil beleggen om een woning te kopen of in het licht van een aanvullend pensioen

Voor de keuze van het beleggingsfonds moet men nogmaals vertrekken van de eigen doelstellingen en rekening houden met de eigen risicobereidheid en de tijdshorizon. 

Wie op korte termijn belegt en weinig of geen risico wil lopen, kan voor een monetair fonds kiezen, terwijl obligaties of aandelen eerder gekozen worden op basis van de tijd die beschikbaar is voor de belegging en de eerder hogere risicobereidheid. 

Wat zijn de beste beleggingsfondsen?

Laten we uitgaan van de veronderstelling dat de beste beleggingsfondsen hogere prestaties bieden op vlak van rendement, en dit aan lagere kosten dan andere fondsen.

Er kunnen verschillende rangschikkingen geraadpleegd worden inzake de beste beleggingsfondsen die opgesteld worden op basis van verschillende categoriën: geografisch gebied, behaalde resultaten, type fonds, enz. 

De analyse van deze gegevens levert nuttige inlichtingen op om te weten hoe je de beste fondsen kiest, door met name aandacht te schenken aan enkele sleutelconcepten zoals het type fonds, de kosten, de benchmark en de prestaties.

Waarom en hoe ETF's kiezen?

Er gelden gelijkaardige criteria voor de keuze van een ETF, een instrument dat een alternatief biedt voor een gemeenschappelijk beleggingsfonds en onbetwistbare voordelen biedt, ook in vergelijking met de rechtstreekse aankoop van aandelen, obligaties of grondstoffen. 

Om ETF's te kiezen moet men eveneens vertrekken van de bepaling van de doelstellingen om zo het juiste instrument te bepalen. 

De focus ligt op de kenmerken van de ETF's, zoals de omvang en de leeftijd van het fonds, maar er moet ook gekeken worden naar de transactiekosten, het rendement en de trackingsverschillen, om er maar enkele belangrijke te noemen. 

Over het algemeen is het nog altijd zo dat de keuze van het product steeds moet gebeuren op basis van het beleggersprofiel en daarbij rekening gehouden moet worden met twee sleutelfactoren: risico en rendement.

Wat controleren alvorens te tekenen?

Na de keuze van het product moet men alvorens te beleggen nog een laatste stap zetten, namelijk de informatiedocumenten lezen om zo volledig mogelijk op de hoogte te zijn van de belegging die men gaat doen.

In het geval van aandelen en obligaties doet men er goed aan om de prospectus en de samenvatting te bestuderen, terwijl men voor de gemeenschappelijke fondsen en financiële verzekeringsproducten zoals unit-linkedverzekeringen de KIID krijgt met daarin alle belangrijke informatie voor de belegger.

Samengevat

Om een beleggingsproduct te kiezen: 

  • moet je het beleggingsprofiel bepalen

  • moet je weten welk product bij je behoeften past

  • is het cruciaal om de informatiedocumenten te lezen